Piotr Szkudlarek


bibliografia


Ostatnia zmiana: 2018 - 11 - 21

 

Publikacje książkowe:

1.  ,,Autostrady: faza decyzyjna’
     [w:] ,,Uprawnienia organizacji społecznych w dziedzinie ochrony środowiska. Teoria i praktyka’’,  Kraków 1995,

2.  ,,Dostęp do informacji – poradnik’’
     Kraków 1997, 

3.  ,,Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz’’
    Kraków 2002, 

4.  ,,Omówienie ustawy o dostępie do informacji publicznej’’
     [w:] opracowanie zbiorowe ,,Małopolski Informator Ekologiczny’’, Kraków 2003, s. 135,

5.  Wzory  statutów
     [w:]  ,,Statuty jednostek samorządu terytorialnego. Regulacje europejskie i amerykańskie”,  red. W. Kisiel, Zakamycze 2005, 

6.  ,,Prawo do informacji  w przepisach o krajowym systemie informacji o terenie de lege lata i de lege ferenda’’
     [w:] 
,,Gospodarcze prawo  środowiska’’ , red. J. Ciechanowicz - McLean, T. Bojar - Fijałkowski, Gdańsk 2009, s. 72. Publikacje prasowe: 

1.  ,,Dormiunt aliquando leges, numquam morintur’’
     ,,
Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1992 rok, nr 8 - 9,

2.  ,,Co pierwsze?’’  
     ,,
Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1992 rok, nr 11, 

3.  ,,Kilka adresów...’’
     ,,
Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1994 rok, nr 4,   s. 20,

4.  ,,Konstytucja’’
     ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów’
1994 rok, nr 7, 

5.  ,,Z Wiejskiej...’’
      informacje o pracach legislacyjnych zamieszczane w ,,Zielonych Brygadach. Piśmie ekologów" w latach 1994 - 2007,

6.  ,,Prawo i ekologia’’
     
,,Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1995 rok, nr 11, 

7.   ,,Prawo zwierzęce’’
      ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1996 rok, nr 2,  s. 66, 

8.   ,,Konstytucja’’
      ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1996 rok, nr 2,  s. 104, 

9.  ,,Eko – organizacje w sądzie’’
      ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1996 rok, nr 5,

10.  ,,Wskazania lokalizacyjne’’
      ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1996 rok, nr 7, 

11.  ,,Ochrona zwierząt – a może inaczej?’’
      ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1996 rok, nr 10,  s. 8, 

12.   ,,Ochrona środowiska w nowym kodeksie karnym’’
         ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1996 rok, nr 10, s. 19, 

13.  ,,Autostrady – na czyją pomoc można liczyć?’’
        ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1996 rok, nr 12,  s. 18, 

14.  ,,Trybunał Konstytucyjny – szansa na nowe uprawnienia’
        ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1997 rok, nr 2, s. 36 [współautor:  Monika Żabicka], 

15.  ,,Nowa ustawa – i co dalej?’’
       ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1997 rok, nr 2,  s. 40, 

16.  ,,Czarnobyl – wątek kryminalny’’
       ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1997 rok, nr 2,  s. 42, 

17.  ,,Nowa ustawa, a nawyki stare’’ 
       ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1997 rok, nr 9,  s. 49, 

18.  ,,Czarnobyl: wątek kryminalny. (cd.)’’ 
       ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1997 rok, nr 11,  s. 10, 

19.  ,,Archiwum obywatelskie’’ 
       ,,Gazeta Sądowa’’, 1998 rok, nr 2, 

20.  ,,Glosa do Uchwały Sądu Najwyższego z 16 stycznia  1997 r., sygn. akt I KZP 34/96’’ 

[dot. tajemnicy służbowej], ,,Orzecznictwo Sądów Polskich’’, 1998 rok, nr 7/8, poz. 144 k,  

21.  ,,Ekolodzy i administracja - szansa na łatwiejszy kontakt’’ 
       ,,
Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1998 rok, nr 12, 

22.  ,,Straż Graniczna w ochronie środowiska’’
       
,,Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1998 rok, nr 13,

23.  ,,Dostęp do informacji”
     
  ,,Nie dla zysku”, 1999 rok, nr 2, s. 13,

 24.  ,,Prokuratura a ochrona środowiska naturalnego’’
       ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 1999 rok, nr 14 (140), 

25.  ,,Ochrona środowiska w telewizji’’
       ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów’’, 2000 rok, nr 5 (150),  s. 59, 

26.  ,,Ustawa o ochronie informacji niejawnych a prawa obywateli’’
       ,,Państwo i Prawo”, 2000 rok, nr 7, s. 61 – 70, 

27.  ,,Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z 21 lutego 2000 r., sygn. akt II SA 2230/99’’
        [dot. nadawania klauzuli tajności informacji],  ,,Przegląd Sądowy’’, 2000 rok, nr 10, s. 113 – 115,

28.  ,,Świątynia Opatrzności Bożej’’

               ,,Rzeczpospolita”, 2001 rok, 26 stycznia,

29.  ,,Nowe sądownictwo administracyjne’
       ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów”, 2001 rok, nr 9 (167), 

30.  ,,Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego  z 30 maja  2000 r., sygn. akt  IV CKN 1042/00”

[dot. postępowania cywilnego; zwolnienia świadka z obowiązku zachowania tajemnicy państwowej], ,,Orzecznictwo Sądów Polskich’’, 2001 rok, nr 6, poz. 89 c, 

 

31.  ,,Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 1999 r., sygn. akt II SA 686/99’’

[dot. prawa do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne], ,,Samorząd Terytorialny’’, 2001 rok, nr 11, s. 66 – 67, 

32.  ,,Ustawa o dostępie do informacji publicznej a prawa obywateli’’
       ,,Gazeta Sądowa’’, 2002 rok, nr 1 s. 14 – 21,

33.  ,,Tajemnic tyle samo albo jeszcze więcej”
       ,,Gazeta Prawna’’, 2002 rok, nr 9, s. 22, 

34.  ,,Informacje o zagrożeniach czyli poznaj lokalne zwyczaje’’
       ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów”, 2002 rok, nr 1 (169),  s. 45, 

 

35. ,,Glosa do Uchwały Sądu Najwyższego z 9 października 2000 r., sygn. akt I KZP 4/2000’’

[dot. prawa do sądu w postępowaniu przygotowawczym], ,,Przegląd Sądowy’’, 2002 rok, nr 5, s. 175, 

36.  ,,Uwagi o sądowej kontroli nadawania klauzuli tajności’’
       ,,Przegląd Sądowy’’, 2002 rok, nr 6, s. 90,

37.  ,,Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  z 28 sierpnia  2002 r., sygn. akt II SAB 107/02’’

[dot. obowiązku udzielenia obywatelowi informacji publicznej, Internet], ,,Gazeta Sądowa”, 2002 rok, nr 11, s. 50 - 51, 

38.  ,,Przepisy o utajnianiu informacji z komentarzem’’
      ,,Kwartalnik prawa publicznego’’, 2002 rok, nr 1 – 2, 

39.  ,,Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 grudnia 2001 r., sygn. akt I SA 155/01’’

[dot. dostępu dziennikarzy do akt postępowania administracyjnego] , ,,Państwo i Prawo’’, 2002 rok, nr 12, s. 107,

40.  ,,Glosa do Postanowienia Sądu Najwyższego z 27 marca 2003 r., sygn. akt III RN 203/01’’

[dot. terminu wniesienia skargi do NSA], ,,Gazeta Sądowa’’, 2003 rok, nr 6, s. 38 (uwagi: błędnie podany autor: Paweł Zieliński), 

 

41.  ,,Polemika z glosą Ryszarda Szarka’’

[dot. prawa do sądu], ,,Samorząd terytorialny’’, 2003 rok, nr 9, s. 71, 

42.  ,,Prawo do informacji w Konwencji z Aarhus”    
        ,,Kwartalnik Prawa Publicznego”, 2003 rok, nr 3, s. 175,

43.  ,,Wymiana korespondencji w nowej procedurze sądowoadministracyjnej’’
        ,,Kwartalnik Prawa Publicznego
”,    2004 rok, nr 1, s. 271, 

44.  ,,Przestrzenne bazy danych jako przedmiot dostępu do informacji’’  
        ,,Człowiek i Środowisko
’’,  2004 rok, nr 1-2, s. 149 [współautor: Anna Fogel],

45.  ,,Prokuratura ws. rzeźników’’
        ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów”, 2004 rok, nr 1 (191),

46.  ,,Biuletyn pokazuje sprawność państwa’’
        ,,Rzeczpospolita’’, 2005 rok, nr 232, s. C 3,

47.  ,,Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 sierpnia 2005 r., sygn. akt OSK 1856/04’’  
        ,,Gazeta Sądowa”, 2006 rok, nr 1, s. 32,

48.  ,,Glosa do Wyroku  Naczelnego Sądu Administracyjnego   z 28 czerwca 2005 r., sygn. akt OSK 1733/04’’
        ,,Samorząd Terytorialny’’, 2006 rok, nr 10, s. 70,

49.  ,,Komentarz do zarządzenia nr 3 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uregulowania zasad wstępu do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie’’

,,Kwartalnik Prawa Publicznego”, 2006 rok, nr 1, s. 274, 

50.  ,,Podpis elektroniczny już obowiązuje’’  
        ,,elektroniczna Administracja”, 2007 rok, nr 1, s. 74, 

51.  ,,Ochrona przyrody - wskazówki prawne’’  
        ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów
’’, 2007 rok, nr 2 (223),

52.  ,,Krajowy Rejestr Sądowy’’
        ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów
’’ , 2007 rok, nr 2 (223),

53.  ,,Oświadczenie lustracyjne’’ 
       ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów
’’, 2007 rok, nr 2,

54.
  ,,Policja w ochronie Rospudy’’ 
         ,,Zielone Brygady. Pismo ekologów
’’, 2007 rok, nr 6,

55.  ,,Czy ,,znak pieniężny’’ jest ,,znakiem urzędowym””  
       ,,Rzeczpospolita”,  2007 rok, 2 sierpnia, s. C 6, 

56.  ,,Kontakty z urzędem, czyli dobrze już było
       ,,Rzeczpospolita”,  2007 rok, 15 listopada, s. C 7,

 

57.  ,,Glosa do  Postanowienia  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 19 listopada 2007 r., sygn. akt II SO/Gd 5/2007’’

[dot. obowiązku przekazania skargi do sądu administracyjnego], ,,Orzecznictwo Sądów Polskich’’ , 2010 rok, nr 1, s. 79,

 

58.  ,,Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2008 r., sygn. akt II OSK 1101/07’’

[dot. terminu wnisienia podania za pośrednictwem placówki pocztowej], ,,Samorząd terytorialny’’,  2010 rok, nr 5, s. 73,

 

59.  ,,Potwierdzanie uprawnień do świadczeń zdrowotnych’’
       
,,Rzeczpospolita’’,  2012 rok, 7 grudnia, nr 286.

60.  ,,Nie tylko organ decyduje, kto dostarczy przesyłkę’’

,,Rzeczpospolita'', 2014 rok, 19 marca, nr 65,

 

61.  ,,Glosa do Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt III CZP 43/14’’

[dot. adresu zamieszkania powoda], ,,Orzecznictwo Sądów Polskich'', 2016 rok, nr 1, s.15.

 

62.  ,,Swoistość procedury wyboru operatora wyznaczonego a funkcja informacyjna prawa’’

,,Kwartalnik Prawa Publicznego'', 2016 rok, nr 4, s. 77.

 

 

 

 

powrót